تیر 94 13-15 سال مرکز خدمات اجتماعی شهرداری
زمستان 94 10-13 سال مرکز خدمات اجتماعی شهرداری
زمستان 94 8-10 سال مرکز خدمات اجتماعی شهرداری