گروه راح از تمامی متخصصین، مدارس، مربیان و کارشناسان، هنرمندان خلاق دعوت به همکاری می کند.

 
بهتر زیستن و با هم زیستن در این دوران هنری است که آموختنی است....

مدرسه اجتماعی راح رسالت و مسئولیت آموختن این هنر را به فرزندان شما به عهده گرفته است و در این راه از مدارس، مربیان و کارشناسان، هنرمندان خلاق دعوت به همکاری می کند که همراح ما باشند.

مدرسه اجتماعی راح در نقش یک نهاد آموزشی در صدد همکاری با والدین، مربیان و مدیران آموزشی و جلب توجه آنها به اهمیت و لزوم آموزش مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان است تا آنها بتوانند با ممارست و تمرین در یک چشم انداز بلند مدت آداب و اصول سالم و شاد زیستن را بیاموزند.

با فرم زیر میتوانید علاقه به همکاری خود را به ما اعلام کنید.