تابستان 92 مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 7-9 سال
تابستان 92 مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 10-12 سال
تابستان 92 مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 13-15 سال
پاییز 92 مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 10-12 سال
بهار 93 سرای محله افسریه شمالی 7-9 سال
پاییز 93 مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 10-12 سال