تابستان 93  مرکز مشاوره نیک اندیشان  13-15 سال
پاییز 93  مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 13-15 سال