پنجشنبه ساعت 11-12/5 سال 9-12  مرکز خدمات اجتماعی شهرداری