بگذار کودکی کنم ....

نام من «امروز» است.....

🔔  پیام «مدرسه اجتماعی راح» به مناسبت اول ماه مهر  🔔

🔷 انسان برای ایفای صحیح نقشهایش نیاز به آموزش، یادگیری و تمرین دارد و خانواده به عنوان اولین نهاد آموزشی نقش بسیار مهم و مسئولیت سنگینی را برعهده دارد.
در نهاد خانواده است که انسان یاد می گیرد دوست بدارد و دوست داشته شود، راستگو باشد، گفتگو کند، با خود و طبیعت در صلح باشد، اعتماد کند و مسئولیت بپذیرد و............

✨ یادمان باشد دوران طلایی یادگیری و ساختن شخصیت یک فرد، دوران کودکی و نوجوانی است. ✨

🔶 پدران و مادران آگاه و مسئول؛

به فرزندانمان کمک کنیم که به نقش و ماموریت خود در زندگی آگاه شوند.
زندگی کردن را یاد بگیرند و مشق زندگی کنند.
یاد بگیرند چگونه ارتباط موثر همراه با احترام به خود و دیگران داشته باشد؟
یاد بگیرند چگونه هیجانات و احساسات منفی خود را مدیریت کنند؟
یاد بگیرند چگونه به مسائل خود بیندیشند وآنها را حل کنند؟
و چگونه انتخابهای آگاهانه و تصمیم گیریهای صحیح داشته باشند؟

و همه اینها در سایه آموزش، عشق و آزادی خانواده هاست❕

⚠ این آموزشها در جامعه و مدارس ما کم رنگ است.
خودمان دست به کار شویم و در کار درس و مدرسه، فقط و فقط زندگی کردن را به آنها یاد دهیم❗