دوره های آموزشی مدرسه اجتماعی راحنام کلاس سن شهریه - تومان
مهارتهای زندگی خردسالان 8 جلسه یک ساعته 3تا 6 سال 360,000
کودک رشد یافته 4 جلسه یک ساعته 4تا 6 سال 180,000
مادر و کودک 4 جلسه یک ساعته 2تا 4 سال 180,000
مهارتهای زندگی کودکان یک ساعته کلاس اول و دوم جلسه ای 30,000
مهارتهای زندگی کودکان یک ساعته کلاس سوم و چهارم جلسه ای 30,000
مهارتهای زندگی کودکان یک ساعته و نیم کلاس پنجم و ششم جلسه ای 30,000
بازی فکری همراه با ارزیابی و گزارش 4 جلسه یک ساعته 7تا 12 سال 175,000
بهبود کیفیت یادگیری 8 جلسه یک ساعت و ربع 7تا 12 سال 490,000
نوجوان سالم یک ساعت و نیم 13 تا 15 سال جلسه ای 35,000
نوجوان سالم یک ساعت و نیم 16 تا 18 سال جلسه ای 35,000
تسهیل روابط والدین و فرزندان ) pmt ) 7 جلسه یک ساعت و نیم والدین 310,000
مهارتهای زندگی بزرگسالان 10 جلسه یکساعت و نیم 18 سال به بالا 300,000
تربیت جنسی یک جلسه 3 ساعته والدین 50,000