همکاری  با مدارس 
 

مدیران محترم مدارس؛

نقش «مدرسه اجتماعی راح» به عنوان یک نهاد آموزشی، توجه دادن مدیران آموزشی و والدین دانش آموزان به اهمیت آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان، یادگیری و تمرین آداب و اصول سالم زیستن و شاد بودن در یک چشم انداز بلند مدت می باشد.
ما با توجه دادن و درگیر کردن گروههای ذینفع (والدین، مدیران و مربیان آموزشی و دانش آموزان)، قصد داریم حلقه آموزش و یادگیری را به اندازه توانمان افزایش داده و شاهد تغییر رفتار و دستیابی به نتایج مورد انتظار در 3 گروه هدف باشیم.
«مدرسه اجتماعی راح» با قبول این ماموریت و هدف متعهد است تا با کیفیت عالی و قابل قبول در خدمت مدارس و مدیران آموزشی بوده و با جلب همکاری آنها به اهمیت و لزوم آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان، نقش خود را در ساختن یک زندگی شاد و سالم برای آنان ایفا کند.
ما همکاری با مدرسه شما را فرصتی مغتنم جهت یادگیری و همفکری می شماریم و امید داریم با مطالعه برنامه های آموزشی «مدرسه اجتماعی راح» این مهم تحقق یابد.