دوره های تربیت مربی

 
نقش آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی به عنوان پایه و اساس تربیت انسان ها بر همگان روشن و آشکار است.
مربیان و معلمان به عنوان مجریان آموزش، نقش مهم و راهبردی در این زمینه دارند و باید از علوم زمانه خود آگاه بوده و بر آن تسلط داشته باشند.
ما در مدرسه اجتماعی راح با آگاهی به حساسیت این نکته دوره‌های تربیت مربی را با سرفصل‌های مورد نیاز برگزار می‌کنیم زیرا به یقین می‌دانیم برای پرورش کودکان و نوجوانان سرزمینمان به معلمان کارآزموده و آگاه و مسلط بر مسائل تربیتی نیاز داریم.
 

 لیست برخی از دوره های برگزار شده تربیت مربی