خدمات مدرسه اجتماعی
 

برخی از خدمات گروه راح را می توان به صورت زیر برشمرد:
1. تهیه و طراحی بسته های آموزشی و تخصصی مهارتهای زندگی
2. اجرای کارگاه های آموزش مهارت های زندگی
3. برگزاری نشست های تخصصی و آموزشی برای خانواده ها و مربیان 
4. ارائۀ نتایج دوره های آموزشی به صورت جشنواره و نمایشگاه های پایان دوره
5. تهیه و اجرای طرحهای پژوهش محور بر اساس نیاز مخاطبان (مراکز فرهنگی و آموزشی)
6. اجرای اردوهای آموزشی و تفریحی به مناسبت های مختلف
7. اجرای آزمونهای تخصصی و روانشناسی