کلاس های 10 تا 11 سال ترم یک ترم یک، مدیریت هیجانات