کلاس های 12 تا 14 سال ترم یک ترم یک، مدیریت هیجانات